گالـــری / دانلـــود

کمپ های کویری یزد

۱- پارک طبیعت گردی شهید برزگری     ۰۹۱۳۳۵۲۲۰۸۰     بافق – روستای صادق آباد
۲- پارک طبیعت گردی  شباهنگ کویر     ۰۹۱۳۱۵۱۸۷۶۸     یزد- میدان دروازه قران کیلومتر۱۳ بلوارنصر
۳- پارک طبیعت گردی شهر آفتاب     ۰۹۱۳۳۵۵۶۵۲۶     اشکذر- روستای عصر آباد
۴- پارک طبیعت گردی هفت سنگ     ۰۹۱۰۱۵۲۱۱۵۰     یزد- میدان دروازه قران کیلومتر۱۲ بلوارنصر
۵- پارک طبیعت گردی باران     ۰۹۱۳۲۵۶۱۷۹۶     یزد- میدان دروازه قران کیلومتر۸ بلوارنصر
۶- پارک طبیعت گردی سندباد     ۰۹۱۳۳۵۲۶۹۱۲     یزد- میدان دروازه قران کیلومتر۱۳ بلوارنصر
۷- پارک طبیعت گردی خاطره پردیس کویر     ۰۹۱۳۳۵۳۴۲۸۴     یزد – فهرج
۸- پارک طبیعت گردی شن وشادن     ۰۹۱۳۲۵۵۳۷۰۹     بافق – مبارکه – ابتدای جاده شادکام
۹- پارک طبیعت گردی ریگ زرین     ۰۹۱۲۸۹۳۳۹۰۰     اردکان – خرانق – روستای زرین


سبد خرید