گالـــری / دانلـــود

برنامه اتوبوسرانی یـزد

راهنمای خطوط اتوبوس شهری و حومه یزد

مسیرهای منطقه یک
1- چهارراه شهدامیدان شهدا - چهارراه بعثت-خیابان انقلاب - خیابان مشیر - میدان شهدای کسنویه - بلوار استقلال - خیابان بهار آزادی - بلوار نواب و بالعکسبلوار استقلال
2- چهار راه بعثتبلوار امام زاده جعفر- بلوار پاکنژاد- بلوار 17 شهریور- بلوار ولی عصر- میدان انقلاب اسلامی - بلوار کارگر- خیابان آیت ا... یزدی ( 30 متری امامشهر)- میدان حج-  بلوار امام حسین (ع)- بلوار رسالت- شرکت نفت و بالعکسبلوار رسالت
3- پایانه دولت آباد بلوار 22 بهمن - بلوار 17شهریور - بلوار ولی عصر - بلوار امام حسین (ع)- خیابان سجاد - بلوار کارگر-شیخ کلینی و بالعکس خيابان شيخ كليني
4- پایانه دولت آبادخیابان شهید رجایی-بلوار امام زاده جعفر- خیابان قیام - خیابان سلمان - خیابان مسکن شهر سازی - خیابان کاشانی - میدان شهدای محراب و بالعکسپایانه شهدای محراب
5- پایانه دروازه قرآنبلوار جمهوری اسلامی - خیابان انقلاب- خیابان قیام- چهار راه شهدا (امیر چخماق) - خیابان سلمان فارسی - خیابان مقداد- خیابان صحرا میدان شهدای محراب و بالعکسپایانه شهدای محراب
6- پایانه دولت آبادخیابان شهید رجایی - بلوار امام زاده جعفر- خیابان قیام - خیابان سلمان فارسی - خیابان بنافتی زاده -میدان نماز-اکرم آباد-حسين آباد- شهرک ابوالفضل و  بالعکسحسين آبادريسماني
7- پایانه دولت آبادخیابان شهید رجایی - بلوار امام زاده جعفر - بعثت - خیابان سیدگلسرخ - بلوار صابر یزدی -پایانه امام خمینی (ره) و بالعکسخلدبرين
8- چهارراه بعثتخیابان قیام - چهار راه شهدا (امیرچخماق) - خیابان امام خمینی (ره)-میدان شهید بهشتی - خیابان فرخی - بلوار طالقانی - بلوار شهید بهشتی -میدان امام حسین (ع)- بلوارکوثر-راه آهن وبالعکس (از مسیر خ ایرانشهر- بلوار امام زاده جعفر)راه آهن
9- چهارراه بعثتبلوار امام زاده جعفر- خیابان شهید رجایی - میدان شهید بهشتی- خیابان فرخی - بلوار شهید صدوقی بلوار باهنر -میدان امام حسین (ع) - بلوار کوثر- میدان راه آهن  و بالعکس (از مسیر چهار راه شهدا و خ قیام)راه آهن ار میدان باهنر
10- پایانه دولت آبادخیابان شهید رجایی - بلوار امام زاده جعفر-خیابان قیام - سلمان فارسی- خیابان بنافتی زاده - میدان نماز- اکرمیه- مسکن مهر و بالعکسمسکن مهر
11- پایانه دولت آبادخیابان شهید مطهری - بلوار جمهوری اسلامی -میدان دروازه قرآن - شاهدیه - شهرك ابوالفضل و بالعکسشاهدیه شهرك ابوالفضل
12- پایانه دولت آبادخیابان مطهری - بلوار جمهوری اسلامی - دروازه قران- شاهدیه و بالعکسشاهديه گرد فرامز
13- پایانه دولت آبادبلوار 22 بهمن - بلوار 17 شهریور - میدان صنعت- بلوار آزادگان - آزادشهر و بالعکسفلکه پنجم آزادشهر
14- پایانه دولت آبادبلوار 22 بهمن - بلوار 17 شهریور - خیابان شیخ کلینی (24 متری) - بلوار شیخ صدوق- خیابان فرهنگ- بلوار امام حسین (ع) - بلوار رسالت-میدان آرمان و بالعکسشهرک دانشگاه امام شهر
15- پایانه دولت آبادبلوار جمهوری  اسلامی- دروازه قرآن- پل غدیر-رستاق و بالعکسرستاق
16- پایانه دولت آبادبلوار 22بهمن - بلوار 17 شهریور - بلوار شهید دهقان منشادی -ترمینال- جاده شهرک صنعتی و بالعکسشهرك صنعتي
17- پایانه دولت آبادخیابان شهید رجائی - خیابان دهم فروردین - خیابان کاشانی -شهدای محراب و بالعکسپایانه شهدای مخراب
18- پایانه دولت آبادبلوار جمهوری اسلامی - میدان دروازه قرآن - پل غدیر- سرچشمه زارچ - اشکذر - رضوانشهر و بالعکسزارچ
19- پایانه دولت آبادخیابان انقلاب اسلامی -بلوار جمهوری اسلامی -دروازه قران -نصرت آباد و بالعکسنصرت آباد
20- پایانه دولت آبادخیابان مطهری - بلوار طالقانی - بلوار شهید بهشتی - میدان امام حسین (ع) - بلوار دانشجو و بالعکسپایانه شهدای محراب
21- پایانه دروازه قرآنبلوار جمهوری - بلوار باهنر - بلوار شهید پاکنژاد - بلوار کوثرپایانه امام علی
22- پایانه دولت آبادبلوار جمهوری اسلامی - دروازه قرآن - پل غدیر میدان زارچ - اله اباد-اشکذر- رضوانشهر و بالعکس اله آباد،زارچ
23- پایانه دولت آباد  خیابان مطهری -بلوار طالقانی - بلوار امام جعفر صادق - خیابان کاشانی - خیابان  شهید چمران - میدان مسکن -خیابان مقداد - بیمارستان شهدای کارگر و بالعکسبيمارستان شهداي كارگر
24- پایانه دولت آبادبلوار جمهوری  اسلامی- بلوار فقیه خراسانی- اشکذر و بالعکساشکذر
25- پایانه دروازه قرآنبلوار جمهوری اسلامی - خیابان شهید مطهری- میدان آزادی- بلوار طالقانی - بلوار امام جعفر صادق (ع )- خیابان کاشانی - میدان شهدای محراب و بالعکسپایانه شهدای محراب
26- پایانه دولت آبادچهار راه دولت آباد - بلوار جمهوری اسلامی- بلوار استقلال-خیابان بهار آزادی - میدان شهیدان خبیری- خیابان مشیر - خیابان انقلاب و بالعکسپایانه دولت آباد
27- پایانه دولت آبادخیابان انقلاب اسلامی - بلوار جمهوری اسلامی- خیابان شهید شریف ( وکیل ) - بلوار امام حسین (ع)- شهرک دانشگاه- درمانگاه اکبری و بالعکسپایانه دولت آباد
28- پایانه دروازه قرآنبلوار جمهوری اسلامی- بلوار پاکنژاد-بلوار باهنر- بلوار دانشجو - بلوار آتش نشان- بلوار پرفسور حسابی- دانشگاه یزد- دانشگاه آزاد اسلامی و بالعکسشهرک پردیس دانشگاه
29- پایانه دولت آبادبلوار 22 بهمن - بلوار 17 شهریور- خیابان شهید عابدی- بلوار شهید صدوقی - خیابان شهید خلیل حسن بیگی - بلوار 17 شهریور - بلوار 22 بهمنپایانه دولت آباد
30- پایانه دروازه قرآنبلوار جمهوری - بلوار استقلال - بلوار صابر یزدی و بالعکسپایانه امام خمینی (ره)
31- پایانه امام علیبلوار جانباز- میدان همافر- میدان ابوالفضل-بلوار شهید جوکار- بلوار ولایت شرقی ( شهرک گلستان) - فلکه چهارم- فلکه پنجم- خیابان قائم - مسجد دوازده امام - خیابان عدالت و ادامه مسیرفلکه پنجم آزادشهر
     
 
مسیرهای منطقه دو
1- پایانه امام خمینی (ره)بلوار صابریزدی - بلوار نواب صفوی - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان قیام - چهارراه شهدا (امیرجقماق) - خیابان سلمان- میدان مسکن و بالعکسمیدان مسکن
2- پایانه امام خمینی (ره)بلوار دهه فجر- بلوار علامه جعفری - حسن آباد مشیر- بلوار امام رضا (ع)-پایانه امام خمینی (ره) و بالعکسحسن آباد
3- پایانه امام خمینی (ره)بلوار صابریزدی - بلوار نواب صفوی - سه راه شحنه - بلوار 22 بهمن - بلوار17 شهریور - بلوار شهید دهقان منشادی- ترمینال غدیر- دانشگاه پیام نور و بالعکس پایانه دولت آباد
4- پایانه شهدای محرابشهدای محراب -  بلوار آیت ا... مدرس - بلوار دهه فجر -چهارراه فضای سبز و بالعکسپایانه امام خمینی (ره)
5- پایانه شهدای محراببلوار آیت ا... مدرس - خیابان اکرمیه- آپارتمان مهر و بالعکسآپارتمان مهر
6- میدان شهید بهشتیخیابان امام خمینی (ره) - خیابان مهدی -میدان خاتمی- خیابان خرمشهر - م طالئیه -  شهرک اتوبوسرانی و بالعکس شهرك اتوبوسراني
7- پایانه شهدای محرابمیدان ابوذر -خ تیمسار فلاحی -میدان امام حسن مجتبی-م جانباز (اطلسی)- بلوار شهید قندی- بیمارستان شهید صدوقی-میدان سفیر امید- بلوار شهید سرگرد سامعی (آپارتمان های: باران، آران، آسمان، جام جم و مدیریت) و بالعکس (از میدان ریاضی- بلوار جهاد و شهدای محراب)بيمارستان شهيد صدوقي
8- پایانه شهدای محرابپایانه شهدای محراب- میدان ابوذر- بلوار شهید دشتی- صدا و سیما- سید میرزاو بالعکسسید میرزا
9- پایانه شهدای محرابمیدان ابوذر-جاده دهنو- خ شهدای نجف آباد- خیابان مسلم ابن عقیل- شهرک ابوالفضل- مسجد حضرت ابوالفضل- حسین آباد ریسمانی و بالعکسبیمارستان شهدای کارگر
10- ميدان آزاديبلوار طالقانی -میدان امام حسین (ع) - سه راه تعاون - بلوار رشتی - میدان قاسم - میدان فرهنگ و بالعکسدانشگاه یزد
11- پایانه شهدای محرابخیابان کاشانی-میدان ابوذر-میدان جانباز-بلوار شهید قندی-خیابان شهید صیاد شیرازی-بلوار بوستان- چهارراه سیتی سنتر- میدان ایثار- بلوار طراوت- میدان توحید- بلوار شهیدان انتظاری- میدان امام هادی- بلوار انبیا- بلوار الماس و بالعکسفجر فرهنگیان
12- پایانه شهدای محرابمیدان ابوذر-خیابان تیمسار فلاحی- میدان جانباز (اطلسی)- بلوار دانشگاه - خیابان منتظر الفرج - میدان سید حسن نصر ا.... - بلوار پروفسور حسابی - میدان فرهنگ - میدان عالم - دانشگاه آزاد یزد- دانشگاه یزد-شهرک پردیس و بالعکسدانشگاه یزد
13- پایانه شهدای محرابشهدای محراب- میدان ابوذر- خیابان تیمسار فلاحی- خیابان شهید نیرنگ- خیابان ارشاد اسلامی- خیابان 24 متری- خیابان ملاصدرا - خیابان منتظرالفرج - چهارراه پژوهش- بلوار دانشگاه- خیابان تندگویان - بلوار شهیدان اشرف- میدان ایثار و بالعکسملاصدرا
14- پایانه شهدای محرابمیدان ابوذر -میدان جانباز (اطلسی)- خیابان عدالت -میدان کاج -بلوار پاسداران-میدان ارتش و بالعکسمیدان ارتش
15- پایانه شهدای محرابمیدان ابوذر -میدان جانباز (اطلسی) -بلوار دانشکاه- خیابان ملاصدارا-بلوار پرفسور حسابی-میدان فرهنگ-بلوار خاتمی -میدان قاسم - بلوار فردوسی - بلوار فضیلت - بلوار سعادت - درمانگاه ایرانمهر - ساختمان نظام مهندسی و بالعکس (از مسیر خیابان سخاوت)سیلو
16- پایانه شهدای محرابمیدان شهدای محراب - دهنو - ملاباشی و بالعکسدهنو - ملاباشي
17- پایانه شهدای محرابمیدان ابوذر -بلوار دشتی- صداو سیما-میدان شهید آقابابایی-محمد آباد - شهرک گلستان و بالعکسشهرک گلستان
18- پایانه شهدای محراببلوار شهید دشتی - صدا وسیما -خویدک- فهرج و بالعکس فهرج
19- پایانه شهدای محراببلوار دانشجو-میدان امام حسین (ع) -میدان معلم - بلوار سید محمد کاظم طباطبایی یزدی- میدان یزد باف -سه راه حکیمیان- بلوار پاکنژاد و بالعکس يزدباف
20- پایانه شهدای محرابیزد -مهریز و بالعکسمهريز
21- پایانه امام خمینی (ره)خیابان امام خمینی (ره) - خیابان شهیدان ادهمی- خیابان شهدای مریم آباد - میدان طلائیه - بلوار علامه جعفری - بلوار دهه فجر- خیابان شهیدان ادهمی- خیابان امام خمینی (ره) و بالعکسپایانه امام خمینی (ره)
 
مسیرهای منطقه سه
1- پایانه امام علیبلوار جانباز - بلوار صدوقی - میدان باهنر- خیابان فرخی - خیابان امام خمینی (ره) -پایانه امام خمینی (ره) و بالعکسپایانه امام خمینی (ره)
2- پایانه امام علیبلوار جانباز- م همافر- بلوار آزادگان- م صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- ترمینال غدیر- دانشگاه پیام نور و بالعکسپايانه مسافر بري
3- پایانه امام علیبلوار کوثر میدان امام حسین (ع) -بلوار شهید بهشتی -بلوار منتظر قائم- بلوار بسیج -بلوار دهه فجر -بلوار  آیت ا... مدرس و بالعکسبيمارستان شهداي كارگر
4- پایانه امام علیخیابان شهید پارسائیان -بلوارآزادگان -فلکه دوم آزاد شهر- خیابان ابوریحان بیرونی- 20 متری فردوس- انتهای خیابان موسی بن جعفر -آپارتمان اندیشه -بلوار شهید دهقان -روستای شحنه و بالعکس  (از مسیر پمپ بنزین به سمت خیابان موسی بن جعفر و ادامه مسیر)روستاي شحنه
5- پایانه امام علیخیابان شهید پارسائیان- میدان سادات-میدان ابوالفضل- بلوار شهید جوکار- قلعه خیرآباد به سمت خیابان کارتن سازی- مجتمع برازنده مقدم - خیابان ولایت شرقی- کوچه بنیاد - پاسگاه کلانتری 15 - خیابان کارتن سازی- بلوار آزادگان و ادامه مسیر (به سمت امام علی)خير آباد
6- پایانه امام علیبلوار جانباز -میدان همافر -خیابان ایمان- بلوار 17 شهریور- بلوار 22 بهمن -پایانه دولت آباد و بالعکسپايانه دولت اباد
7- پایانه امام علییزد -تفت و  بالعکستفت
8- پایانه امام علیبلوار جانباز- میدان همافر- بلوار آزادگان -فرودگاه و بالعکسفرودگاه يزد
9- پایانه امام علیبلوار آیت اله خامنه ای -میدان دانش آموز- بلوار جوان- میدان عالم- چهارراه پژوهش -دانشگاه یزد -بلوار شهیدان اشرف - میدان جانباز (اطلسی) - خیابان تیمسار فلاحی - میدان ابوذر -میدان شهدای محراب و بالعکسپایانه شهدای محراب
10 پایانه امام علیبلوار جانباز - میدان همافر- بلوار آزادگان - آزاد شهر - فلکه سوم - خیابان ولایت شرقی - خیابان ولایت غربی - فلکه چهارم - گلستان غربی - خیابان موسی بن جعفر - فلکه سوم و ادامه مسیرآزاد شهر
11- پایانه امام علیبلوار کوثر - خیابان طلوع - میدان امام موسی صدر (هلال احمر) -بلوار فلسطین- میدان فرهنگ - بلوار پرفسور حسابی - میدان سید حسن نصر ا...- بلوار امیر کبیر - سه راه تعاون - بلوار دانشجو - میدان امام حسین (ع)- بلوار باهنر - میدان باهنر و بالعکسقاسم آباد
12- پایانه امام علیابتدای بلوار خامنه ای -  خیابان  فضیلت (مجتمع آزادی) -خیابان شرافت - خیابان شهامت (درمانگاه ایران مهر) -  خیابان سخاوت - بلوار سعادت - میدان علامه امینی و ادامه مسیرشهرك رزمندگان
13- پایانه امام علیمجتمع مسکونی زیتون- مجتمع مسکونی بدر- استادیوم شهید نصیری و بالعکسشهرك ولي عصر
14- پایانه امام علیبلوار جانباز - پل شهید تقوی - کمربندی - میدان میوه و تره بار - مهرآوران - بلوار شهیدان انتظاری- بلوار شهیدان اشرف - تقاطع سیتی سنتر - تقاطع پژوهش- میدان فرهنگ - بلوار فلسطین - بلوار آیت ا.. خامنه ای  و بالعکسپایانه امام علی
15- پایانه امام علیبلوار جانباز- میدان ابوالفضل - خیابان آذر یزدی- بلوار شهید باهنر - بلوار دانشجو - شهدای محراب و بالعکسشهدای محراب
16- پایانه امام علیبلوار جانباز- میدان همافر- بلوار آزادگان- میدان صنعت- شهرک اسکان و بالعکسشهرک اسکان
 ​​​​​​​

سبد خرید