گالـــری / دانلـــود

امامزاده جعفر (ع)

این مکان مرقد یکی از نوادگان امام جعفر صادق (ع) است که به مناسبت کنیه اش –ابو جعفر- به این اسم نامیده می شود . او در دوران حکومت خلفای عباسی (اواخر قرن 4 ه ق) به یزد آمد و پس از وفات در سال 424 ه ق در محل فعلی دفن شد . بنای اولیه ی امامزاده و تزیینات آن ابتدا در سال 776 ه ق توسط خواجه اسحاق خوارزمی از کاشی پوشانده شد و امیر معین الدین اشرف نیز عمارت هایی در کنار مزار ایجاد کرد . بسیاری از علما و بزرگان یزد نیز در جوار امامزاده دفن شده و مورد احترام مردم می باشند . ​​​​​​​

سبد خرید