گالـــری / دانلـــود

مسجد چهل محراب
 
این مسجد مربوط به قرن 7 ه ق و در زمره ی مساجد تاریخی یزد است و بانی آن فردی به نام خواجه شمس الدین محمد تازیکو می باشد که از سوی شمس الدین محمد صاحب دیوان به حکومت یزد منصوب گردید . شهرت مسجد به چهل محراب ، به دلیل وجود چهل کاشی با طرح محرابی بوده که امروزه تعداد محدودی از آنها باقی است . این بنا دارای صحن شبستان و اتاقی است معروف به مزار آقا و سردری که ماذنه ای کوتاه بر بالای آن ساخته شده است .

سبد خرید